OutOfRound.cz IT služby 

Všeobecní obchodní podmínky

platné od 1.3.2014

Všeobecní Obchodní Podmínky (dále jen „VOP“) společnosti OutOfRound s.r.o., založené podle právního řádu České republiky, se sídlem Praha - Smíchov, náměstí 14. října 1307/2, PSČ 150 00, Česká republika, IČO: 24127841, DIČ: CZ24127841, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181116 pro oblast služeb

I. VÝKLAD POJMŮ Pro účely těchto VOP se rozumí pojmem a) „Cena“ - konečná a neměnná úplata, za kterou Poskytovatel Služeb poskytne Příjemci Služeb požadované Služby, b) „Elektronické doručení“ - doručení projevu vůle Smluvní strany druhé Smluvní straně v elektronické podobě (e-mailem), pokud je jako nedílná součást takového e-mailu připojen písemný projev vůle Smluvní strany podepsaný osobou oprávněnou jednat za Smluvní stranu v naskenované podobě, c) „Místo poskytování Služeb“ – sídlo Příjemce Služeb, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, d) „Občanský zákoník“ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ve znění pozdějších předpisů). e) „Objednávka“ - písemný návrh Příjemce Služeb směřující k uzavření Smlouvy; v Objednávce se uvádí minimálně předmět plnění, jeho Cena, místo a čas plnění, f) „VOP“ - tyto obchodní podmínky pro oblast služeb, které jsou uvedeny v Objednávce, g) „Poskytovatel Služeb“ - každá osoba/každý subjekt, se kterou Příjemce Služeb na základě Objednávky uzavřel Smlouvu, h) „Příjemce Služeb“ - společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s., podnikající v oblasti leteckého průmyslu, tj. vývoje, výroby a obchodu s letadly či jejich díly, technologiemi a službami, i) „Případy zvláštního zřetele hodné“ - individuálně určené zvláštní případy, které Příjemce Služeb za takové označí, vyvolané zejména časovými důvody a/nebo logistickou změnou, j) „Služby“ – plnění Poskytovatele Služeb ve prospěch Příjemce Služeb, která nespočívají v dodávce movitých věcí ani ve zhotovení díla a která jsou určená Smlouvou nebo Objednávkou, k) „Smlouva“ - projev vůle obou smluvních stran zpravidla v písemné podobě, na jehož základě je Poskytovatel Služeb zavázán poskytnout Příjemci Služeb Služby a Příjemce Služeb je zavázán zaplatit Poskytovateli Služeb dohodnutou Cenu, l) „Smluvní strany“ – Příjemce Služeb a Poskytovatel Služeb dle Smlouvy a těchto VOP, m) „Vadné poskytnutí Služeb“ - je poskytnutí Služeb, které neodpovídá konkrétním požadavkům na poskytnutí Služeb uvedeným ve Smlouvě či Objednávce.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním VOP, pokud byla sjednána písemně či jiným způsobem, který nezakládá pochybnosti o společné vůli Příjemce Služeb a Poskytovatele Služeb odchýlit se od znění VOP. 2. Každý, kdo uzavře písemnou Smlouvu, která odkazuje na VOP anebo konkludentně uzavře Smlouvu tak, že poskytne požadované Služby na základě Objednávky, jejíž součástí je odkaz na VOP, které jsou Smluvním stranám při uzavření Smlouvy známy nebo jsou k Objednávce připojeny, akceptuje platné VOP beze zbytku.

III. OBJEDNÁVKA 1. V Objednávce Příjemce Služeb uvede údaje, které považuje za rozhodné v souvislosti se Smlouvou, k níž Objednávka podle vůle Příjemce Služeb směřuje, a o kterých musí být dosažena shoda Smluvních stran jakožto předpoklad jejího uzavření, zejména: a) Označení požadované Služby s uvedením její specifické kvality, b) Cena požadované Služby, c) Místo, v němž má být Služba poskytnuta, d) Závazná lhůta pro poskytnutí Služby.

2. Kontaktní osoba Příjemce Služeb pro poskytnutí Služeb Objednávku Příjemce Služeb doručí Poskytovateli Služeb poštou, elektronicky či telefaxem. Poskytovatel Služeb je povinen Objednávku ve lhůtě uvedené v Objednávce, a není-li lhůta uvedena, pak do 15 kalendářních dnů od jejího odeslání Příjemcem Služeb (dále jen „lhůta pro akceptaci Objednávky“) potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, a to na potvrzovacím formuláři zaslaném Příjemcem Služeb spolu s Objednávkou. 3. V případech zvláštního zřetele hodných může Příjemce Služeb učinit Objednávku i telefonicky. Následně je však vždy povinen telefonickou Objednávku nejpozději do 15 kalendářních dnů potvrdit telefaxem či elektronicky. Pokud tak neučiní, k telefonické Objednávce a její akceptaci se nepřihlíží. 4. Pokud Poskytovatel Služeb považuje údaje v Objednávce za nepřesné, neurčité či nedostatečné pro určení obsahu Smlouvy, k níž Objednávka směřuje, je povinen neprodleně Příjemce Služeb o této skutečnosti vyrozumět a uvést, jakých údajů se nepřesnost, neurčitost či nedostatečné určení týká. Příjemce Služeb je následně povinen Objednávku obratem upřesnit. Pokud Poskytovatel Služeb nevyzve Příjemce Služeb k upřesnění Objednávky, vzniknou Příjemci Služeb práva z případně vadně poskytnuté Služby. 5. Pokud Poskytovatel Služeb Objednávku výslovně nepotvrdí či neodmítne ve lhůtě uvedené v Objednávce a poskytne Služby ve lhůtě rozhodné pro přijetí Objednávky, tj. 15 kalendářních dnů, Poskytovatel Služeb Objednávku akceptuje, čímž uzavře Smlouvu jednáním – poskytnutím Služby - a přijme tak v souladu s čl. II odst. 2 VOP tyto VOP. 6. Pokud Poskytovatel Služeb neakceptuje podmínky v Objednávce, je povinen zaslat Příjemci Služeb svůj protinávrh do 5 kalendářních dnů a v něm uvést, které podmínky neakceptuje. Příjemce Služeb je povinen se k tomuto protinávrhu do 15 kalendářních dnů od jeho obdržení vyjádřit, tj. ho buď výslovně akceptovat, a to formou připojení razítka na Objednávku nebo výslovně odmítnout nebo zaslat upravenou Objednávku. Pokud se Smluvní strany nedohodnou na všech podstatných podmínkách Smlouvy, Smlouva není uzavřena. Příjemce Služeb v souladu s § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku vylučuje akceptaci Objednávky s dodatky nebo odchylkami, které její podmínky podstatně nemění.

IV. ZMĚNA SMLOUVY 1. Změna Smlouvy musí být oboustranně písemně odsouhlasena. 2. Příjemce Služeb má právo v těchto stanovených případech vyzvat Poskytovatele Služeb ke změně Smlouvy: a) změna logistických požadavků b) omezení či zánik potřeby poskytnutí Služeb 3. Pokud by změnou Smlouvy měly být Poskytovateli Služeb způsobeny dodatečné náklady, je povinen neprodleně Příjemce Služeb o této skutečnosti vyrozumět. Ve vyrozumění uvede Poskytovatel Služeb výši nákladů, které podle jeho odhadu změnou Smlouvy vzniknou. Odhad je Poskytovatel Služeb povinen řádně doložit písemnými podklady. Poskytovatel Služeb odpovídá za odborný odhad dodatečných nákladů. 4. Pokud Příjemce Služeb trvá na změně Smlouvy i při dodání odhadu dodatečných nákladů Poskytovatelem Služeb, zavazují se Smluvní strany uzavřít dohodu o Ceně ve formě písemného dodatku ke Smlouvě.

V. CENA 1. Pokud není v Objednávce stanoveno jinak, Cena zahrnuje poskytnutí Služeb v místě určení uvedeném v Objednávce. 2. Cena se v Objednávce nebo ve Smlouvě uvádí v konkrétní měně. 3. Byla-li Cena potvrzena ze strany Poskytovatele Služeb, je pro Poskytovatele Služeb závazná. Zvýšení vstupních nákladů Poskytovatele Služeb na poskytnutí Služeb nezakládá právo Poskytovatele Služeb na zvýšení Ceny ani nezakládá právo Poskytovatele Služeb od příslušné Smlouvy odstoupit či jakkoliv změnit její podmínky. Poskytovatel Služeb na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 Občanského zákoníku. 4. Příjemce Služeb může po dohodě s Poskytovatelem Služeb poskytnout zálohu na Cenu. Zálohu není Poskytovatel Služeb oprávněn započíst vůči případným jiným pohledávkám než na Cenu dle konkrétní Smlouvy ani použít jako úhradu případně vzniklé škody či nemajetkové újmy.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. Příjemce Služeb hradí Cenu, popř. uskutečňuje další peněžitá plnění na základě faktury vystavené Poskytovatelem Služeb. Faktura musí zejména obsahovat číslo Objednávky, údaje identifikující Poskytovatele Služeb i Příjemce Služeb včetně údajů o bankovním spojení, specifikaci Služeb včetně čísla Služeb přiděleného Příjemcem Služeb, Cenu, měnu, datum vystavení faktury a datum zdanitelného plnění (u osob pocházejících ze zemí Evropské Unie též VAT No.) a další údaje, na kterých se Smluvní strany dohodnou nebo které vyplývají z obecně závazných právních předpisů. 2. Poskytovatel Služeb je oprávněn vystavit fakturu za poskytnuté Služby poté, co mu Příjemce služeb písemně potvrdil jejich řádné a včasné poskytnutí. Nebylo-li ve Smlouvě sjednáno jinak, splatnost faktury nenastane dříve než 30 dnů po obdržení faktury Příjemcem Služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 3. Peněžitý dluh je splněn dnem jeho odepsání z bankovního účtu Smluvní strany, která plní peněžitý dluh. 4. Příjemce Služeb je oprávněn jednostranně započíst na úhradu Ceny oproti vystavené faktuře Poskytovatele Služeb jakoukoliv svou pohledávku za Poskytovatelem Služeb, včetně pohledávek nejistých či neurčitých. 5. Příjemce Služeb má právo vrátit fakturu bez uhrazení zpět Poskytovateli Služeb, pokud faktura neobsahuje náležitosti uvedené v odst. 1 tohoto článku.

VII. POSKYTNUTÍ SLUŽEB 1. Poskytovatel Služeb je povinen poskytnout Služby v rozsahu, provedení a jakosti stanovené ve Smlouvě, a to v termínu a na místě stanoveném ve Smlouvě. 2. Služby jsou poskytovány způsobem uvedeným ve Smlouvě a v příslušných normách pro dohodnutý druh Služeb. 3. Poskytovatel Služeb je oprávněn poskytnout Služby před dobou stanovenou pro jejich poskytnutí jen se souhlasem Příjemce Služeb. 4. Pokud jsou Služby poskytovány v sídle Příjemce Služeb, Poskytovatel Služeb odpovídá Příjemci Služeb za čistotu a pořádek v Místě poskytování Služeb a na přístupových komunikacích a zavazuje se zajistit v nutném rozsahu Místo poskytování Služeb proti přístupu nepovolaných osob obvyklým způsobem. 5. Veškeré odpady vzniklé v důsledku poskytování Služeb se stávají majetkem Poskytovatele Služeb, který se stává původcem odpadu. Poskytovatel Služeb je odpovědný za evidenci odpadu a jeho odstranění podle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 6. Náklady Poskytovatele Služeb vzniklé dle odstavců 4 a 5 tohoto článku jsou zahrnuty v Ceně. 7. V případech, kdy Služba spočívá v činnosti, jejíž výsledek je způsobilým předmětem práv k nehmotným statkům, avšak není chráněn právem k průmyslovému vlastnictví nebo autorským právem, Poskytovatel Služeb není oprávněn poskytnout výsledek této činnosti jiným osobám než Příjemci Služeb. V případě, že výsledek poskytnuté Služby je chráněn autorským právem, platí, že Poskytovatel Služeb poskytl Příjemci Služeb licenci k užití autorského díla. Poskytovatel Služeb není oprávněn umožnit třetím osobám užití autorského díla. V případě, že výsledek poskytnuté Služby je chráněn právem z průmyslového vlastnictví, Poskytovatel Služeb poskytne Příjemci Služeb výhradní licenci k užití těchto práv.

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO POSKYTNUTÍ SLUŽEB 1. Jsou-li Služby Poskytovatelem Služeb poskytnuty vadně, má Příjemce Služeb práva z takového vadného plnění. 2. Příjemce Služeb je povinen seznámit se podle možnosti co nejdříve se způsobem, kterým byly Služby poskytnuty. 3. V případě, že poskytnuté Služby neodpovídají požadavkům uvedeným ve Smlouvě, Smlouva je porušena podstatným způsobem. V takovém případě je Příjemce Služeb oprávněn podle své volby: a) požadovat poskytnutí náhradních bezvadných Služeb, a to na náklady Poskytovatele Služeb, nebo b) požadovat přiměřenou slevu z Ceny, nebo c) odstoupit od Smlouvy. 4. Pokud Poskytovatel Služeb neuzná oprávněnost reklamace Příjemce Služeb a Smluvním stranám se nepodaří vyřešit spor dohodou do 30 kalendářních dnů ode dne vzniku sporu, bude sporný nárok Příjemce Služeb předmětem soudního řízení. 5. V případě poskytnutí vadných Služeb je Příjemce Služeb oprávněn provést kontrolu u Poskytovatele Služeb a podle jejího výsledku uložit Příjemci Služeb opatření za účelem vyloučení vad případných dalších Služeb poskytnutých v budoucnu. Náklady této kontroly a nápravných opatření nese Poskytovatel Služeb. IX. SANKCE A TRVÁNÍ SMLOUVY 1. Každá Smluvní strana má právo odstoupit od Smlouvy v případech, kdy druhá Smluvní strana podstatným způsobem porušila svoje povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo ze Smlouvy a k nápravě nedošlo ani v poskytnuté přiměřené lhůtě. 2. Za podstatné porušení Smlouvy se zejména považují případy, kdy: a) Poskytovatel Služeb neposkytne Služby Příjemci Služeb včas, b) Poskytovatel Služeb neoprávněně odmítá práva Příjemce Služeb z vadného poskytnutí Služeb, c) Příjemce Služeb je v prodlení se zaplacením faktury, které je delší než 30 dnů ve smyslu čl. VI., odst.2 VOP, d) Poskytovatel Služeb poruší svoji povinnost uvedenou v čl.XII., odst. 1 VOP. 3. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu jakékoli újmy, včetně újmy nemajetkové. Pro účely těchto VOP se vylučuje použití § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, který stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty má za následek odstoupení od Smlouvy bez dalšího. 4. Při prodlení Poskytovatele Služeb s poskytnutím Služeb je Příjemce Služeb oprávněn účtovat Poskytovateli Služeb smluvní pokutu ve výši 0,05% celkové Ceny Služeb za každý i započatý den prodlení. Při prodlení Poskytovatele Služeb s poskytnutím náhradních bezvadných Služeb za vadně poskytnuté Služby je Příjemce Služeb oprávněn požadovat na Poskytovateli Služeb smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny vadně poskytnutých Služeb za každý i započatý den prodlení. Splatnost smluvní pokuty dle tohoto odstavce nastává dnem následujícím po dni porušení příslušné povinnosti Poskytovatele Služeb. 5. Při prodlení Příjemce Služeb se zaplacením faktury je Poskytovatel Služeb oprávněn účtovat Příjemci Služeb úrok z prodlení ve výši 0,05% z hodnoty nezaplacené faktury za každý den prodlení. 6. Při porušení povinnosti Poskytovatele Služeb dle článku XII., odst. 1 VOP je Příjemce Služeb oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 30% z hodnoty Objednávky nebo Smlouvy v měně stanovené v konkrétní Smlouvě či Objednávce.

X. NÁHRADA ÚJMY 1. Nároky z vadně poskytnutých Služeb se nedotýkají nároku na náhradu újmy ani nároku na smluvní pokutu. 2. Poskytovatel Služeb je povinen vedle povinností odpovídajících právům Příjemce Služeb z vadného poskytnutí Služeb poskytnout též náhradu újmy zahrnující pro vyloučení pochybností i ušlý zisk související s pozastavením či zpožděním výroby Příjemce Služeb v důsledku vadně poskytnutých Služeb. Uhrazení smluvní pokuty se nedotýká práva Příjemce Služeb na náhradu újmy v plné výši, která vznikne Příjemci Služeb v důsledku porušení příslušné povinnosti Poskytovatele Služeb.

XI. VYŠŠÍ MOC 1. Smluvní strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností ze Smlouvy po dobu, po kterou trvají mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Smluvní strany (dále jen “Vyšší moc”). Za případy Vyšší moci se považují zejména: stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, povstání, embargo, zákaz transferu deviz, administrativní omezení nezaviněné Smluvní stranou (např. odnětí licence), teroristický útok. Za případy Vyšší moci se nepovažují zejména: změny cen vstupních surovin, neplnění dodávek ze strany dodavatelů a subdodavatelů Poskytovatele Služeb, překážky vzniklé z osobních poměrů Smluvní strany. 2. Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění sankcí proti Smluvní straně postižené Vyšší mocí. 3. Smluvní strana dovolávající se postižení Vyšší mocí musí tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně a provést veškerá možná opatření ke zmírnění následků neplnění smluvních povinností. 4. V případě trvání Vyšší moci po dobu delší než 45 dnů jsou obě Smluvní strany oprávněny od Smlouvy odstoupit.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Smluvní strany se zavazují zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost ohledně skutečností hmotné či nehmotné povahy, o nichž se dozví v souvislosti s plněním kterékoliv Smlouvy, jejíž částí jsou tyto VOP. Takovéto skutečnosti tvoří předmět obchodního tajemství Příjemce Služeb. Tyto skutečnosti není Poskytovatel Služeb bez předchozího výslovného písemného souhlasu Příjemce Služeb oprávněn využít ve vlastní prospěch ani ve prospěch třetích osob s výjimkou osob, které jsou k tomu oprávněny ze zákona, nýbrž je smí použít jen pro účely plnění podle uzavřené Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti platí i po ukončení uzavřené Smlouvy. 2. Příjemce Služeb je oprávněn VOP aktualizovat. Příjemce Služeb seznamuje Poskytovatele Služeb se zněním VOP na svých webových stránkách www.aero.cz, jakož i v Objednávce. Nové aktuální znění VOP uvádí Příjemce Služeb na uvedených webových stránkách alespoň 30 kalendářních dnů před účinností změny. O změnách VOP ve stejné lhůtě informuje Příjemce Služeb Poskytovatele Služeb rovněž písemnou formou, zpravidla oznámením [ve formě e-mailové zprávy] a Poskytovatel Služeb se zavazuje s novelizovanými VOP seznámit. Pokud Poskytovatel Služeb neprojeví do 10 kalendářních dnů před účinností změny VOP výslovný písemný nesouhlas, stává se nové znění VOP závazné pro všechny dosud uzavřené smluvní vztahy jako změna jejich původně sjednaných podmínek s účinností ode dne uvedeného v příslušné aktualizaci VOP. 3. Zánikem účinnosti Smlouvy a/nebo VOP či některého jejich ustanovení nezanikají a nadále přetrvávají nároky z vadného poskytnutí Služeb a nároky na smluvní pokutu či náhradu újmy. Smluvní strany jsou povinny splnit vše, na čem se před ukončením Smlouvy a/nebo VOP dohodly, nedohodnou-li se jinak. 4. Poskytovatel Služeb nesmí převést své povinnosti a pohledávky z Objednávky či ze Smlouvy, vcelku nebo částečně na třetí osobu, bez předchozího písemného souhlasu Příjemce Služeb. 5. Jestliže některé ustanovení těchto VOP je, nebo se stane zdánlivým, neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení těchto VOP budou nadále trvat a nebudou nikterak dotčena takovou zdánlivostí, neplatností či nevymahatelností. V části, která je tvořena zdánlivým, neplatným nebo nevymahatelným ustanovením, se bude vztah Příjemce Služeb a Poskytovatele Služeb řídit obecnými ustanoveními příslušných právních předpisů. 6. Právní vztahy vyplývající ze Smluv anebo VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. 7. Příjemce Služeb a Poskytovatel Služeb jsou povinni usilovat o řešení veškerých sporů vyplývajících ze Smluv smírnou cestou. Nepodaří-li se spor smírně vyřešit, spor projedná a rozhodne věcně a místně příslušný soud v České republice. 8. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.března 2014.